KRM

Den kombinerede Indretning

Medisinhistorisk samling

Den kombinerede Indretning ble startet som et museum for sykepleie, medisin og sykehus. Samlingen av gjenstander innen medisinsk historie ble bygd opp av museumsforeningen Den kombinerede Indretning. Foreningen, som ble stiftet i 1989, åpnet i 1995 en utstilling i vaskeribygningen på det tidligere Rogaland Fylkessjukehus. Den tidligere utstillingen inneholdt medisinsk utstyr og andre helserelaterte gjenstander fra rundt 1850 og fram til nyere tid, samt møbler, bøker, uniformer og arkivmateriale. Den viste miljøer fra sykesal, legekontor, operasjonsstue, laboratorium, sykepleierskole og hjemlig barselsituasjon.

Navnet har foreningen hentet fra en kjent sosial institusjon i Stavanger der straffedømte og fattige syke var integrert i samme bygningsanlegg. Institusjonen, som var etablert i 1845, ble nedlagt i 1897, blant annet etter sterkt initiativ fra Alexander Kielland.

I forbindelse med den statlige museumsreformen ble museet Den kombinerede Indretning i 2006 slått sammen med Stavanger museum. Deler av samlingen vises i nå utstillingen Livets Under som omhandler svangerskap, fødsel og jordmortjeneste.