Gulspurv er kåret til "Årets fugl"

Hvert år kårer Norsk ornitologisk forening (NOF) «Årets fugl», som i år ble gulspurven. Ved å holde denne tittelen vil fuglen få ekstra oppmerksomhet i foreningens kartlegginger, noe som er bra da bestanden av denne kjærkomne fuglen er i stadig nedgang.

Gulspurven Emberiza citrinella som er litt større enn gråspurven, er lett gjenkjennelig både for syn og hørsel. Hannen har en kraftig gul fjærdrakt med brune tegninger. Selv om hunnen fremstår noe blassere, er den også en lett gjenkjennelig fugl. Sangen dens er en av de du lett kan lære deg, da det høres ut som den synger til syv: 1-2-3-4-5-6-sjuuuuuuuuuuuuu!

Disse flotte eksemplarene er begge fra fjorårets kull, og ble ringmerket på Revtangen OS i oktober/november 2020.

Gulspurv 1K hann

Gulspurv 1K hunn

Aldersbestemming av gulspurv kan vere en utfordring siden formen og slitasjen på stjertfjærne er den viktigste karakteren. Her er to eksempel, begge fra 2010.


Adult han, 3K+
Avrundet, nokså brede og lite slitt.

Ung hunn, 1K
Smale spisse stjertfjær, mer slitt

Men det er ikke kun fjærdrakt og sang, som gjør at mange kjenner til fuglen. Med en forkjærlighet for frø, og spesielt havre, er det mange som er vant med å se den på fuglebrettet eller juleneket om vinteren (den klarer ikke å spise solsikkefrø med skallet på).

Den er en vanlig hekkefugl i jordbruksområder i Sør- og Midt-Norge, med en mer sparsommelig forekomst i nord. Den kan karakteriseres som både stand-, streif- og trekkfugl. Den nordlige bestanden trekker i større grad enn bestanden i Sør-Norge. Gulspurvene som trekker ut av Norge drar ikke så langt, og overvintrer i landene rundt Nordsjøen.

Norsk ringmerkingssentral er stasjonert på Stavanger museum, og de har produsert to kart som viser trekkmønsteret til gulspurven i sommer/vår-sesong og høst/vinter-sesong.


I mai/juni bygger gulspurvhunnen vanligvis reiret sitt på bakken (bakkeruger), skjult mellom gress eller urter, og som regel i nærheten av busker, hekker eller lignende vegetasjon. Hunnen legger 3-5 egg som ruges i 12-14 dager. Ungene fôres med insekter og edderkopper, og forlater redet etter 11-13 dager.

Hvorfor går bestanden til gulspurven ned?

Siden gulspurven er en bakkeruger, sliter den sammen med flere andre arter (m.a vipe, sanglerke og storspove) med endringen i jordbrukslandskapet. Flere av disse artene har de siste årene hatt en stadig nedgang i bestanden, og gulspurven er selv kategorisert som «nær truet» (NT) på den norske rødlista. I 2020 kom NOF med en rapport som forteller mer om disse artene, årsakene til nedgangen deres, og tiltak for å redde artene.

Blant annet har overgang fra såing av korn om våren til såing om høsten vært negativt for gulspurven, som gjennom vinteren gjerne livnærer seg på spillfrø fra stubbåkrer. Arten påvirkes trolig også av sprøytemiddelbruk, beising av såkorn og redusert tilgang på restarealer i jordbrukslandskapet.

Hva innebærer det å være «Årets fugl»? (fra NOF sine nettsider).

De fuglene som blir valgt ut som «Årets fugl», vil det jobbes for at får ekstra oppmerksomhet i mediene gjennom året. Videre gir NOF den ekstra oppmerksomhet på denne måten:

  • Gi gulspurven oppmerksomhet under Hagefugltellingen 2021 og videre utover vinteren. Vi vil se nærmere på hvilket fôr arten nyttiggjør seg av, og på forekomsten tilknyttet husdyr på beite og kornproduksjon. Under Hagefugltellingen registrerer du hvilken mat du gir fuglene og i hvilken type landskap du bor i.
  • Utvidet kartlegging i hekketid, for å få et bedre bilde av hekkeutbredelse. Vi ønsker denne gang å ha et spesielt fokus på artens sangperiode (mars–mai), da den er enklest å kartlegge. Vi oppfordrer alle til å ta en runde i sitt nærområde for å registrere syngende hanner. Resultatene vil bidra til å kunne fremskaffe et bedre og oppdatert bestandsestimat for arten, basert på tetthetsestimater i utvalgte regioner og i ulike habitater.
  • Kartlegging av hekkeplasser, og hvilke naturlige omgivelser disse finnes i. Dette vil gi fokus på gulspurvens habitatpreferanser, som er viktig for å belyse hva som skal til for å bevare arten.