Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Middelalderen

Barndom i Stavanger på 1280-tallet

Hvordan var det å være barn i middelalderen? Vi møter Kristin og Magnus som er 10 år i Stavanger i 1280. Byen er full av engelske håndverkere som restaurerer Domkirken, og Kristins mor er gift med en engelskmann med flere egne barn. Kristin er tjenestejente og må arbeide. Magnus er prestesønn og får gå på skole.

Vi ser filmen om Kristin og Magnus, ser på bymodellen av Stavanger på 1300-tallet, forestiller oss lyder og lukter, leter, diskuterer og visualiserer ved hjelp av enkle dramaøvelser. Etter undervisningen får elevene utforske utstillingen og kle seg ut i middelalderklær.

Kunnskapsløftet vektlegger fortellingene om hvordan levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg, samtidig som elevene skal drøfte hvorfor menneskene i fortiden tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Relasjon til Kunnskapsløftet:
HISTORIE 5. – 7. årstrinn

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.

Gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga.

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.

8.-10. årstrinn.
-Føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn. 

SAMFUNNSFAG 8-10. trinn
-Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og nåtid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar.