must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Arrangement

Torsdag på museet

Norsk rovdyrpolitikk i Rogaland

06. juni 2019 KL. 18:30 - 19:30

Cathrine Stabel Eltervåg fra Fylkesmannen diskuterer rovdyrforvaltningen i Rogaland i lys av norsk rovdyrpolitikk, som både skal sikre levedyktige rovdyrbestander og utmarksbeite.

De fire store rovdyrene i Norge, ulv, jerv, bjørn og gaupe, utgjør sammen med kongeørn det vi kaller rovvilt.  Rovviltpolitikken i Norge har en todelt målsetting; den skal sikre bærekraftige rovviltbestander, og samtidig legge til rette for beitedyr i norsk utmark. Nasjonale lover og politikk legger føringene for hvordan dette målet skal nås, i tillegg til at Norge har forpliktelser gjennom internasjonale miljøavtaler og konvensjoner. Norge er delt inn i 8 rovviltregioner. Rogaland er en del av rovviltregion 1, der beitedyr har prioritet.

Arrangementet er gratis.