Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Godbiter til den naturhistoriske samlingen

Blekksprut (Loligo forbesii) og mulle (Mullus surmuletus)

Avdeling for naturhistorie har forsiktig begynt på arbeidet med å bygge opp en vitenskaplig marin samling.

Farvannene i Rogaland er dårlig kartlagt, i alle fall hva offentlig tilgjengelig dokumentasjon angår. Det finnes nok langt mer kunnskap blant fiskere, sportsfiskere og undervannsfotografer enn det som fremkommer i Artskart, som er den portalen som samler offentlig tilgjengelig kunnskap om artsforekomster.

Målet med vår marine innsamling er bl.a. å bidra med mer kartfestet artskunnskap i Rogaland. Så langt har MUST fått noen bidrag fra yrkesfiskere, og nå på seinvinteren er reketråling i farvannene ved Kvitsøy og Rennesøy en spennende kilde til nye funn.

Blekkspruten Loligo forbesiiBlekkspruten (Loligo forbesii)

I går 22.februar fant vi to godbiter blant reke og hyse på fiskebrygga: Blekkspruten Loligo forbesii ligger ikke inne med funn i Artskart i det hele tatt, men det er neppe særlig beskrivende for artens forekomst. Vi har funnet to artikler på nettet som trolig viser denne arten tatt i forbindelse med fritidsfiske i Rogaland og Hordaland, spørsmålet er om den ut i fra disse bildene lar seg bestemme med 100% sikkerhet. Dessuten er det mye som tyder på at den er regelmessig som bifangst under rekefisket.

Det er kun små detaljer bl.a. i sugekoppenes utseende på de lange fangarmene som skiller denne blekkspruten fra den nærstående arten (Loligo vulgaris)Det er kun små detaljer bl.a. i sugekoppenes utseende på de lange fangarmene som skiller denne blekkspruten fra den nærstående arten (Loligo vulgaris).

I tillegg dukket en liten vakkert farget fisk opp i en fiskekasse: En mulle Mullus surmuletus. Denne arten hører vanligvis til i mer sørlige farvann, og det drives et kommersielt viktig fiske etter den i Middelhavet, langs kysten av Portugal og sør i Biskayabukta. Lengre nord er den for sjelden til å ha kommersiell betydning. Det er litt mer enn 20 funn av denne fiskearten registrert i Artskart, de fleste rundt Oslofjorden. En observasjon av 3 eksemplarer fra Randaberg i september 2015 er eneste registrering fra Rogaland, men MUST kjenner til at arten er observert ved minst to anledninger til her i fylket.

Mulle (Mullus surmuletus)Mulle (Mullus surmuletus).